Avis Legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als serveis i altres informacions incloses.

Fundació Pro Vida rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan cregui oportú, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés de manera temporal o definitiva.

Fundació Pro Vida rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per la Fundació Pro Vida de Catalunya o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjantçant enllaços amb les pàgines web de Fundació Pro Vida de Catalunya.

Fundació Pro Vida no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de Fundació Pro Vida és una infracció que castiga la legislació vigent.

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a la Fundació Pro Vida de Catalunya i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l’usuari. Aquest té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades i a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent a la manifestada en aquest avís, podent exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert a la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb Fundació Pro Vida de Catalunya per mitjà dels serveis oferts a la pantalla d’Atenció a l’Usuari.

L’usuari accepta que les seves dades siguin cedides exclusivament amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior a entitats amb les quals Fundació Pro Vidad de Catalunya estableixi acords de col·laboració. L’acceptació de l’usuari per a què les seves dades puguin ser cedides o tractades de la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el disposat als articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.